شرکت فیوچر با انجام تحقیقات بازار در مورد نیاز واقعی مشتریان وسطح مطلوب خدمات مورد انتظار وبا تکیه به تجارب بین المللی  به ارائه خدمات بالاتر از سطح انتظار مبادرت ورزیده است در این راستا تجارت اندیشان اقدام به ارائه سرویس های نوین تحت وب ومتناسب با نیاز دو دسته استفاده کنندگان وفروشندگان نموده است

استعلام گارانتی