گارانتي فيوچر

شماره سريال محصول
نام محصول
مشخصات گارانتی

شرايط گارانتي

قطعات ارسالي به خدمات فيوچر مي بايست داراي شرايط زير باشد:

توجه: شركت فيوچر در مورد اطلاعات ذخيره شده در کالا مسئوليتي ندارد.

پرسش ها و پاسخ هاي متداول:

واژه مادام العمر در گارانتي قطعات به چه معناست؟

گارانتي مادام العمر نوعي گارانتي مطابق با طول عمر محصول است و نه مدت زمان خريد آن. اين نوع گارانتي معمولاً بر مبناي تشخيص توزيع کننده يا توليد کننده تعيين ميشود. براي مثال اين گارانتي براي رم ها 3 تا 5 سال، بسته به توليد کننده و نوع رم، محاسبه ميگردد